โฉนดที่ดินแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ

1.นส.4 คือ โฉนดที่ดิน เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ สามารถระบุขอบเขตได้ชัดเจน สามารถซื้อ-ขาย-โอน-จดจำนองได้ เสียสิทธิ์ได้หากโดนครอบครองปรปักษ์ 10 ปี

2.นส.3 คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ มีระหว่างภาพถ่ายทางอากาศ สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ในอนาคต สามารถซื้อ-ขาย-โอน-จดจำนองได้ เสียสิทธิได้หากโดนผู้อื่นครอบครองเกิน 1 ปี

3.นส.3ก คือ หนังสือแสดงการทำประโยชน์ ไม่มีระหว่างภาพถ่ายทางอากาศ อะไรควรนำมันสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ในอนาคต สามารถซื้อ-ขาย-โอนได้ เสียสิทธิได้หากโดนผู้อื่นครอบครองเกิน 1 ปี

4.ส.ป.ก.4-01 คือ เอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในการทำเกษตรเท่านั้น ห้ามซื้อ-ขาย-โอน นอกจากทายาทเจ้าของสิทธิ

#lalidaอสังหาออนไลน์

#นายหน้ามืออาชีพ