***เอกสารยื่นสินเชื่อธนาคาร****

เอกสารส่วนตัวผู้กู้*

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีมีการใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

4.สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (กรณีมีการสมรส หรือหย่า)

5.สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านคู่สมรส(เพิ่มเติมถ้ามี)

*เอกสารทางด้านการเงิน*

1.หนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)

2.สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน

3.สเตทเม้น หรือ สมุดบัญชีที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือน

4.หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (เพิ่มเติมถ้ามี)

*เอกสารหลักประกัน*

(ผู้จะขายจะเตรียมเอกสารให้ผู้จะซื้อในวันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย)

1.สัญญาจะซื้อจะขาย

2.โฉนดด้านหน้า-หลัง(ทุกหน้า)

*ธนาคารอาจจะขอเอกสารเพิ่มหรือลดแตกต่างกันเล็กน้อย หรือขอเอกสารเพิ่มเติมตามอาชีพของผู้กู้*

#Lalidaอสังหาออนไล์