1.หลักวิชาที่จะต้องมีการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจัง

2.เป็นสมาชิกของสมาคมทางวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

3.การทำงานอย่างยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาชีพ และประพฤติอยู่ในจรรยาบรรณในวิชาชีพเสมอ

4.การได้รับใบอนุญาตทางวิชาชีพตามกฎหมาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสมาคมวิชาชีพ

5.การสร้างการยอมรับนับถือจากผู้ใช้บริการ เช่น ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขาย มีความสะดวกสบาย ซื้อขายง่ายและรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเชื่อถือได้

#Lalidaอสังหาออนไลน์