ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และต่อเนื่องถึงปี 2565 มีผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเติบโตในอัตราลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้จัดแคมเปญอย่างหนักและต่อเนื่องมา 2 ปี ในกระตุ้นการซื้อที่อยู่อาศัย โดยเน้นเรื่องธุรกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและอาคารชุดอย่างเต็มที่ เพื่อลดภาระเรื่องสินค้าคงค้างลง สร้างตัวเลขการรับรู้รายได้และเสริมสภาพคล่องเงินสดกลับคืนสู่บริษัทให้มากที่สุด โดยมีมาตรการของภาครัฐ ในเรื่องลดค่าธรรรมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองเหลือรายการละ 0.01% เป็นมาตรการที่ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมตลาดอสังหาริมทรัพย์และลดภาระให้ประชาชนในการทำธุรกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท (ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศในเรื่องมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองที่อยู่อาศัยใหม่และเพิ่มเติมถึงบ้านมือสอง ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท)

สำหรับในส่วนของภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของกรมที่ดินนั้น พบว่า จากข้อมูลการให้บริการและปริมาณการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศของกรมที่ดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2563 และล่าสุดที่จบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรากฏว่า ปริมาณงานและรายได้ในการจัดเก็บปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยปีงบ 62 ปริมาณงานอยู่ที่ 13,295,931 ราย ปีงบ 63 อยู่ที่ 12,457,978 ราย ผลต่าง -6.30% ปีงบ 64 อยู่ที่ 12,170,519 ราย ผลต่าง -2.31% (เทียบกับปีงบ 63)

ในส่วนของรายได้ (ที่มีทั้งส่วนของเข้ารัฐ และ นำส่งเข้าท้องถิ่นนั้น) พบว่า โดยรวมตัวเลขรายได้ของปีงบ 62 สามารถทำได้มากถึง 108,658.4 ล้านบาท แต่หลังปีงบ 63 ตัวเลขรายได้ลดลงมาอยู่ที่ 91,456.8 ล้านบาท ผลต่าง -15.83% และในปีงบฯ64 รายได้อยู่ที่ 90,053.7 ล้านบาท ผลต่าง -1.53%

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64-ก.ย.65) ในช่วงระยะเวลา 2 เดือนแรกของปีงบใหม่ (1 ต.ค.-30 พ.ย.64) มีประชาชนเข้ามาใช้บริการ ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ จำนวน 2,233,696 ราย ผลต่างเพิ่มขึ้น 10.05%

ส่วนรายได้สามารถจัดเก็บได้ 14,858.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153 ล้านบาท หรือมีผลต่างเพิ่มขึ้น 1.04% แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ 5,085.8 ล้านบาท ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3,811.05 ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,128 ล้านบาท และอากรแสตมป์ 833.58 ล้านบาท

แต่หากปริมาณงาน (ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด) และรายได้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2565) แยกเป็นรายภาค พบว่า ภาคกลาง ยังคงมีปริมาณงานและรวมรายได้มากที่สุด โดยรวมรายได้ทั้งสิ้น 3,979.912 ล้านบาท รองลงมาเป็น ภาคตะวันออก อยู่ที่ 853.70 ล้านบาท ภาคเหนือ 574.26 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 556.02 ล้านบาท และภาคใต้ รายได้ 529.20 ล้านบาท

MGRONLINE: https://mgronline.com/stockmarket/detail/9650000004945